Thời gian làm việc hành chính

Từ 07h00 - 17h00 hàng ngày

108 Tuệ Tĩnh

TDP số 2 TT Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang

Công văn

  • Trang chủ
  • Văn bản
  • Công văn
  • Công văn 412/SYT-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển giường bệnh đến 2030, định hướng đến 2035