Thầy giáo là những người lái đò… không khoan nhượng

63

Người ta thường nói, thầy cô giáo là những người lái đò thầm lặng. Ấy thế mà không hiểu sao thầy lại chẳng cho chúng em dùng phao khi “nguy cấp”…