Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng

Tầng 3 – Nhà B

Trưởng khoa: BS. Nguyễn Văn Làn