Khoa Nội – Nhi

Tầng 1 – Nhà A và Tầng 1&2 – Nhà B

Trưởng khoa: BSNT. Nguyễn Hữu Chức

Tập thể cán bộ, nhân viên Khoa Nội – Nhi