Khoa Ngoại sản

Tầng 4 – Nhà A

Trưởng khoa: BSCKI. Vũ Chí Cường