Hội đồng Quản trị

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Trần Đức Cử