Ban Giám đốc

Giám đốc Công ty: BS. Nguyễn Văn Làn

Giám đốc phụ trách chuyên môn: BSCKII. Lê Văn Bình

Phó Giám đốc: BSNT. Nguyễn Hữu Chức

Phó Giám đốc: BSCKII. Nguyễn Văn Thiện